Nuh Tufanın’da Kâbe’nin Semâya Kaldırılması

Nuh (a.s.) tufan yaklaşnca Cebrâil aleyhisselam, Hacerü’l-Esved’i Ebû Kubeys dağnda husûsî bir yere koydu. Beytullah da semâya kaldrld. ‹nsanlar Beytullâh’n mevcûdiyetini biliyor, fakat yerini tespit edemiyorlard. Dünya’nn dört tarafndan zulme uğrayan insanlar gelip burada duâ ediyorlard.  İbrâhîm, (a.s.) Beytullâh’ tekrar binâ edinceye kadar peygamberler beytin yerini tavâf ediyorlard.

Ümmetleri helak olan peygamberler Kâbe-i Muazzama’ya gelir, vefât edinceye kadar orada ibadet ederlerdi. Hazreti Nûh, Hûd, Sâlih ve Şuayb Aleyhimüsselâm bunlardandr. Kabirleri Hace rü’l-Esved ile Zemzem-i Şerîf’in arasndadr. Bu arada 70, diğer bir rivâyette 99 peygamber medfundur.